Appeal court confirms housing children in Barwon adult jail is unlawful

Victoria’s government says it is considering how to proceed after the Court of Appeal dismissed its legal challenge to a Supreme Court ruling that housing teenagers in a maximum-security adult prison was unlawful.

 

 <...>
(Chính phủ Victoria đang xem xét thủ tục sẽ tiến hành, sau khi tòa kháng án bác bỏ đơn phán quyết của tòa án thượng thẩm cho rằng, việc giam giữ thiếu niên trong một nhà tù với chế độ an ninh tối đa dành cho người lớn là bất hợp pháp.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)