Anh chấm dứt đi lại tự do với EU tháng 3/2019

Anh tuyên bố chấm dứt chế độ tự do đi lại với EU vào tháng 3/2019 và một quy chế quản lý nhập cư mới sẽ áp dụng sau Brexit.

(Visited 1 times, 1 visits today)