2018: Không chịu cải cách, Việt Nam làm sao vay quốc tế?

2018: Không chịu cải cách, Việt Nam làm sao vay quốc tế?

Có đến khoảng 50–60% số tiền VN vay mượn tín dụng quốc tế hàng năm là nhằm “đảo nợ”, tức được dùng để thanh toán luôn cho những món lãi và nợ gốc đã đến hạn phải trả.

Xin bạn xem tiếp bài 2018: Không chịu cải cách, Việt Nam làm sao vay quốc tế? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)