04-HD/UBKTTW: Biệt lệ dành cho Nguyễn Bá Thanh

04-HD/UBKTTW: Biệt lệ dành cho Nguyễn Bá Thanh

Tại sao Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra của BCH TƯ Đảng CSVN không xem xét trách nhiệm của anh Thăng khi anh làm PVN tan nát? Tại sao Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra của BCH TƯ Đảng CSVN không xem xét trách nhiệm của anh Thăng không xem xét trách nhiệm của anh Thanh ở thập niên 2000 khi các sai phạm của Thanh vốn đã rất rõ ràng?

Xin bạn xem tiếp bài 04-HD/UBKTTW: Biệt lệ dành cho Nguyễn Bá Thanh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)